Millinewton to Giganewton

Convert mN to GN
Swap
Change to Giganewton to Millinewton
Share
Share:

How to convert Millinewton to Giganewton

1 [Millinewton] = 1.0E-12 [Giganewton]
[Giganewton] = [Millinewton] / 1000000000000
To convert Millinewton to Giganewton divide Millinewton / 1000000000000.

Example

31 Millinewton to Giganewton
31 [mN] / 1000000000000 = 3.1E-11 [GN]

Conversion table

Millinewton Giganewton
0.01 mN1.0E-14 GN
0.1 mN1.0E-13 GN
1 mN1.0E-12 GN
2 mN2.0E-12 GN
3 mN3.0E-12 GN
4 mN4.0E-12 GN
5 mN5.0E-12 GN
10 mN1.0E-11 GN
15 mN1.5E-11 GN
50 mN5.0E-11 GN
100 mN1.0E-10 GN
500 mN5.0E-10 GN
1000 mN1.0E-9 GN

Change to