Millinewton to Kilonewton

Convert mN to kN
Swap
Change to Kilonewton to Millinewton
Share
Share:

How to convert Millinewton to Kilonewton

1 [Millinewton] = 1.0E-6 [Kilonewton]
[Kilonewton] = [Millinewton] / 1000000
To convert Millinewton to Kilonewton divide Millinewton / 1000000.

Example

15 Millinewton to Kilonewton
15 [mN] / 1000000 = 1.5E-5 [kN]

Conversion table

Millinewton Kilonewton
0.01 mN1.0E-8 kN
0.1 mN1.0E-7 kN
1 mN1.0E-6 kN
2 mN2.0E-6 kN
3 mN3.0E-6 kN
4 mN4.0E-6 kN
5 mN5.0E-6 kN
10 mN1.0E-5 kN
15 mN1.5E-5 kN
50 mN5.0E-5 kN
100 mN0.0001 kN
500 mN0.0005 kN
1000 mN0.001 kN

Change to