Giganewton to Millinewton

Convert GN to mN
Swap
Change to Millinewton to Giganewton
Share
Share:

How to convert Giganewton to Millinewton

1 [Giganewton] = 1000000000000 [Millinewton]
[Millinewton] = [Giganewton] * 1000000000000
To convert Giganewton to Millinewton multiply Giganewton * 1000000000000.

Example

37 Giganewton to Millinewton
37 [GN] * 1000000000000 = 37000000000000 [mN]

Conversion table

Giganewton Millinewton
0.01 GN10000000000 mN
0.1 GN100000000000 mN
1 GN1000000000000 mN
2 GN2000000000000 mN
3 GN3000000000000 mN
4 GN4000000000000 mN
5 GN5000000000000 mN
10 GN10000000000000 mN
15 GN15000000000000 mN
50 GN50000000000000 mN
100 GN1.0E+14 mN
500 GN5.0E+14 mN
1000 GN1.0E+15 mN

Change to