Giganewton to Kilonewton

Convert GN to kN
giganewton
kilonewton
Change to Kilonewton to Giganewton

How to convert Giganewton to Kilonewton

1 [Giganewton] = 1000000 [Kilonewton]
[Kilonewton] = [Giganewton] * 1000000
To convert Giganewton to Kilonewton multiply Giganewton * 1000000.

Example

15 Giganewton to Kilonewton
15 [GN] * 1000000 = 15000000 [kN]

Conversion table

Giganewton Kilonewton
0.01 GN10000 kN
0.1 GN100000 kN
1 GN1000000 kN
2 GN2000000 kN
3 GN3000000 kN
4 GN4000000 kN
5 GN5000000 kN
10 GN10000000 kN
15 GN15000000 kN
50 GN50000000 kN
100 GN100000000 kN
500 GN500000000 kN
1000 GN1000000000 kN

Change to