Kilonewton to Giganewton

Convert kN to GN
Swap
Change to Giganewton to Kilonewton
Share
Share:

How to convert Kilonewton to Giganewton

1 [Kilonewton] = 1.0E-6 [Giganewton]
[Giganewton] = [Kilonewton] / 1000000
To convert Kilonewton to Giganewton divide Kilonewton / 1000000.

Example

31 Kilonewton to Giganewton
31 [kN] / 1000000 = 3.1E-5 [GN]

Conversion table

Kilonewton Giganewton
0.01 kN1.0E-8 GN
0.1 kN1.0E-7 GN
1 kN1.0E-6 GN
2 kN2.0E-6 GN
3 kN3.0E-6 GN
4 kN4.0E-6 GN
5 kN5.0E-6 GN
10 kN1.0E-5 GN
15 kN1.5E-5 GN
50 kN5.0E-5 GN
100 kN0.0001 GN
500 kN0.0005 GN
1000 kN0.001 GN

Change to