Kilonewton to Meganewton

Convert kN to MN
Swap
Change to Meganewton to Kilonewton
Share
Share:

How to convert Kilonewton to Meganewton

1 [Kilonewton] = 0.001 [Meganewton]
[Meganewton] = [Kilonewton] / 1000
To convert Kilonewton to Meganewton divide Kilonewton / 1000.

Example

32 Kilonewton to Meganewton
32 [kN] / 1000 = 0.032 [MN]

Conversion table

Kilonewton Meganewton
0.01 kN1.0E-5 MN
0.1 kN0.0001 MN
1 kN0.001 MN
2 kN0.002 MN
3 kN0.003 MN
4 kN0.004 MN
5 kN0.005 MN
10 kN0.01 MN
15 kN0.015 MN
50 kN0.05 MN
100 kN0.1 MN
500 kN0.5 MN
1000 kN1 MN

Change to