Nautical Miles to Miles

Convert nmi to mi
Swap
Change to Miles to Nautical Miles
Share
Share:

How to convert Nautical Miles to Miles

1 [Nautical Miles] = 1.1507794480235 [Miles]
[Miles] = [Nautical Miles] * 1.1507794480235
To convert Nautical Miles to Miles multiply Nautical Miles * 1.1507794480235.

Example

14 Nautical Miles to Miles
14 [nmi] * 1.1507794480235 = 16.11091227233 [mi]

Conversion table

Nautical Miles Miles
0.01 nmi0.011507794480235 mi
0.1 nmi0.11507794480235 mi
1 nmi1.1507794480235 mi
2 nmi2.3015588960471 mi
3 nmi3.4523383440706 mi
4 nmi4.6031177920942 mi
5 nmi5.7538972401177 mi
10 nmi11.507794480235 mi
15 nmi17.261691720353 mi
50 nmi57.538972401177 mi
100 nmi115.07794480235 mi
500 nmi575.38972401177 mi
1000 nmi1150.7794480235 mi

Change to