Gigawatt to Nanowatt

Convert GW to nW
Swap
Change to Nanowatt to Gigawatt
Share
Share:

How to convert Gigawatt to Nanowatt

1 [Gigawatt] = 1.0E+18 [Nanowatt]
[Nanowatt] = [Gigawatt] * 1.0E+18
To convert Gigawatt to Nanowatt multiply Gigawatt * 1.0E+18.

Example

15 Gigawatt to Nanowatt
15 [GW] * 1.0E+18 = 1.5E+19 [nW]

Conversion table

Gigawatt Nanowatt
0.01 GW1.0E+16 nW
0.1 GW1.0E+17 nW
1 GW1.0E+18 nW
2 GW2.0E+18 nW
3 GW3.0E+18 nW
4 GW4.0E+18 nW
5 GW5.0E+18 nW
10 GW1.0E+19 nW
15 GW1.5E+19 nW
50 GW5.0E+19 nW
100 GW1.0E+20 nW
500 GW5.0E+20 nW
1000 GW1.0E+21 nW

Change to