Nanowatt to Gigawatt

Convert nW to GW
Swap
Change to Gigawatt to Nanowatt
Share
Share:

How to convert Nanowatt to Gigawatt

1 [Nanowatt] = 1.0E-18 [Gigawatt]
[Gigawatt] = [Nanowatt] / 1.0E+18
To convert Nanowatt to Gigawatt divide Nanowatt / 1.0E+18.

Example

95 Nanowatt to Gigawatt
95 [nW] / 1.0E+18 = 9.5E-17 [GW]

Conversion table

Nanowatt Gigawatt
0.01 nW1.0E-20 GW
0.1 nW1.0E-19 GW
1 nW1.0E-18 GW
2 nW2.0E-18 GW
3 nW3.0E-18 GW
4 nW4.0E-18 GW
5 nW5.0E-18 GW
10 nW1.0E-17 GW
15 nW1.5E-17 GW
50 nW5.0E-17 GW
100 nW1.0E-16 GW
500 nW5.0E-16 GW
1000 nW1.0E-15 GW

Change to