Newton Centimeter to Kilonewton Meter

Convert N*cm to kN*m
Swap
Change to Kilonewton Meter to Newton Centimeter
Share
Share:

How to convert Newton Centimeter to Kilonewton Meter

1 [Newton Centimeter] = 1.0E-5 [Kilonewton Meter]
[Kilonewton Meter] = [Newton Centimeter] / 100000
To convert Newton Centimeter to Kilonewton Meter divide Newton Centimeter / 100000.

Example

46 Newton Centimeter to Kilonewton Meter
46 [N*cm] / 100000 = 0.00046 [kN*m]

Conversion table

Newton Centimeter Kilonewton Meter
0.01 N*cm1.0E-7 kN*m
0.1 N*cm1.0E-6 kN*m
1 N*cm1.0E-5 kN*m
2 N*cm2.0E-5 kN*m
3 N*cm3.0E-5 kN*m
4 N*cm4.0E-5 kN*m
5 N*cm5.0E-5 kN*m
10 N*cm0.0001 kN*m
15 N*cm0.00015 kN*m
50 N*cm0.0005 kN*m
100 N*cm0.001 kN*m
500 N*cm0.005 kN*m
1000 N*cm0.01 kN*m

Change to