Micronewton to Kilonewton

Convert μN to kN
Swap
Change to Kilonewton to Micronewton
Share
Share:

How to convert Micronewton to Kilonewton

1 [Micronewton] = 1.0E-9 [Kilonewton]
[Kilonewton] = [Micronewton] / 1000000000
To convert Micronewton to Kilonewton divide Micronewton / 1000000000.

Example

15 Micronewton to Kilonewton
15 [μN] / 1000000000 = 1.5E-8 [kN]

Conversion table

Micronewton Kilonewton
0.01 μN1.0E-11 kN
0.1 μN1.0E-10 kN
1 μN1.0E-9 kN
2 μN2.0E-9 kN
3 μN3.0E-9 kN
4 μN4.0E-9 kN
5 μN5.0E-9 kN
10 μN1.0E-8 kN
15 μN1.5E-8 kN
50 μN5.0E-8 kN
100 μN1.0E-7 kN
500 μN5.0E-7 kN
1000 μN1.0E-6 kN

Change to